KVHS Groß Gerau

Integrationskurse an der KVHS Groß-Gerau

Was ist ein Integrationskurs?

 • Integrationskurse sind Deutschkurse: Sie bestehen aus 660 Unterrichtsstunden, davon 600 Stunden Sprachunterricht und 60 Stunden Orientierungskurs.
 • Der Sprachunterricht ist in 6 Module aufgeteilt, die nach Kompetenzstufen (A1-B1) gegliedert sind. Er endet mit einer Abschlussprüfung (Deutschtest für Zuwanderer A2-B1). Das Zielniveau ist B1.
 • Der Orientierungskurs vermittelt Wissen über die Rechtsordnung, die Kultur und die Historie Deutschlands und schließt mit einem Test ab
 • Wir bieten spezielle Integrationskurse für Eltern sowie für Lernende mit Alphabetisierungsbedarf mit 960 Unterrichtsstunden (900 Stunden Sprachunterricht und 60 Stunden Orientierungskurs) an

Wer kann an einem Integrationskurs teilnehmen?

 • Personen, die über einen Berechtigungsschein zum Integrationskurs verfügen, werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert.
 • Alle Interessenten, die Deutsch lernen möchten, können als Selbstzahler teilnehmen, sofern freie Kursplätze zur Verfügung stehen.  

Welche Vorteile hat ein Berechtigungsschein?

 • Die Teilnehmergebühr beträgt nur 1,55 € pro Unterrichtsstunde. In Härtefällen gibt es die Möglichkeit der Kostenbefreiung durch das Bundesamt.
 • Die Abschlussprüfung „Deutschtest für Zuwanderer“ (DTZ) ist kostenlos.
 • Bei erfolgreichem Abschluss des Integrationskurses innerhalb von zwei Jahren (nach Ausstellung der Teilnahmeberechtigung) erhalten Sie auf Antrag 50% der von Ihnen gezahlten Gebühren rückerstattet.
 • Die erfolgreiche Teilnahme am Integrationskurs berechtigt zur vorzeitigen Einbürgerung.

Wo erhalte ich einen Berechtigungsschein?

 • Neuzuwanderer/innen, Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II und Spätaussiedler/innen erhalten ihren Berechtigungsschein von der Ausländerbehörde bzw. bei den Jobcentern oder dem BVA. In der Regel werden sie zum Besuch eines Integrationskurses verpflichtet.
 • Folgende Personen können selbst einen Berechtigungsschein beantragen:
  - Bürgerinnen und Bürger aus den EU-Ländern
  - Migrantinnen und Migranten, die vor dem 1.1.2005 nach Deutschland zugewandert sind
  - Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung aus den Herkunftsländern Iran, Irak, Syrien und Eritrea
  -Asylbewerber mit Duldung gem. § 60 Abs.2 Satz 3 AufenthG, sowie anerkannte Flüchtlinge („blauer Pass“)
  - Deutsche ausländischer Herkunft ohne ausreichende Deutschkenntnisse

Wie beantrage ich einen Berechtigungsschein beim Bundesamt?

 • Gerne unterstützen wir Sie im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache beim Ausfüllen des Formulars und leiten dieses weiter.
 • Sie können den Vorgang erheblich beschleunigen und Wartezeiten bei uns vermeiden, wenn Sie den Antrag selbst ausfüllen und an das Bundesamt schicken:
  - Drucken Sie den Antrag aus über die Homepage des Bundesamtes:
  >> Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Formulare und Anträge
  - Füllen Sie das Formular aus und senden Sie es zusammen mit einer Kopie Ihres Passes an das:


Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Außenstelle Frankfurt-Flughafen
Cargo City Süd
Geb. 587 C
60549 Frankfurt/Main

- Nach ca. 4–6 Wochen wird Ihnen bei Genehmigung durch das Bundesamt der Berechtigungsschein und ein entsprechendes Merkblatt an Ihre Postadresse zugesendet.   

Und wenn ich den Berechtigungsschein erhalten habe?

Mit dem Berechtigungsschein werden Sie kostenlos bei uns eingestuft und beraten und können sich für freie Kursplätze anmelden.

_________________________________________________________________________________

Kursy integracyjne

Co to jest kurs integracyjny?

·         Kurs integracyjny to kurs języka niemieckiego, który składa się z 660 godzin lekcyjnych. 600 jednostek lekcyjnych, to kurs jezykowy, a pozostałe 60 godzin lekcyjnych to kurs orientacyjny.

 • Nauka na kursie językowym podzielona jest na 6 modułów, które są zorganizowane według poziomu zaawansowania (A1-B1) i kończy się egzaminem (test języka niemieckiego dla imigrantów A2-B1). Docelowym poziomem jest poziom B1.
 • Kurs orientacyjny dostarcza wiedzy na temat systemu prawnego, kultury oraz historii Niemiec i kończy się testem.
 • Oferujemy specjalne kursy integracyjne dla rodziców, jak i dla uczniów wymagających alfabetyzacji. Tego typu kursy składaja się z 960 godzin lekcyjnych  (900 godzin zajęć językowych i 60 godzin kursu orientacyjnego).

Kto może uczęszczać na kurs integracyjny?

·         Osoby, które posiadają zaświadczenie potwierdzające pozwolenie na uczestnictwo w kursie integracyjnym (Berechtigungsschein), będą częściowo finansowane przez Urząd Federalny ds. Migracji i Uchodźców (BAMF).

·         Wszyscy pozostali zainteresowani nauką języka niemieckiego mogą również uczęszczać na kurs, jeżeli są dostępne wolne miejsca, jednak w tym wypadku sami pokrywają koszty kursu integracyjnego (Selbstzahler).

Jakie zalety ma posiadanie zaświadczenia upoważniającego do uczestnictwa w kursie integracyjnym?

·         Opłata za godzinę lekcyjną wynosi tylko 1,55€. W przypadku trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość zwolnienia przez Federalny Urzad ds. Migracji i Uchodźców z udzialu w kosztach.

Egzamin końcowy “Test języka niemieckiego dla imigrantów” (DTZ) jest bezpłatny.

Po pomyślnym ukończeniu kursu integracyjnego w ciągu dwóch lat (od wydania zaświadczenia upoważniającego do uczestnictwa w kursie integracyjnym) uczestnik może złożyć wniosek o zwrot 50% wniesionych przez niego opłat.

·         Pomyślne ukończenie kursu upoważnia do wcześniejszego ubiegania się o niemieckie obywatelstwo.

Gdzie otrzymam zaświadczenie upoważniające do uczestnictwa w kursie integracyjnym?

·         Nowo przybyli obcokrajowcy, osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld II) oraz późniejsi przesiedleńcy otrzymają zaświadczenie upoważniające do uczestnictwa w kursie integracyjnym w Urzędzie do Spraw Obcokrajowców (Ausländerbehörde) lub tez w Urzedzie Pośrednictwa Pracy (Jobcenter), albo w Federalnym Urzędzie Administracji (BVA). Z reguly są oni zobligowani do uczestnictwa w kursie integracyjnym.

·         Osoby, które mogą same wystąpic o dopuszczenie do uczestnictwa w kursie integracyjnym:

Obywatele Unii Europejskiej

Osoby, które po dniu 01.01.2005 otrzymały zezwolenie na pobyt w Niemczech i mieszkają na stałe w Niemczech

Osoby ubiegające się o azyl, posiadające pozwolenie na pobyt w trakcie trwania postępowania o udzielenie azylu z nastepujących krajów: Iran, Irak, Syrja I Erytreja.

Osoby ubiegające się o azyl, posiadające dokument dotyczący odroczenia deportacji (Duldung gem. § 60 Abs.2 Satz 3 AufenthG), jak równiez osoby ze statusem uchodźcy

-          Osoby posiadające obywatelstwo niemieckie mogą uczestniczyć w kursie integracyjnym, jeżeli ich znajomość języka niemieckiego jest niewystarczająca i wykazują specjalną potrzebę integracji.

Zlożenie odpowiedniego wniosku do placówki regionalnej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców

Nasi pracownicy działu Deutsch als Fremdsprache chętnie pomogą w wypełnieniu formularza i przekażą go do właściwej placówki

Można znacznie przyspieszyć ten proces i uniknąć czasu oczekiwania, jezeli wypełnianią Państwo sami wniosek i wyślą go do Urzędu Federalnego ds. Migracji i Uchodźców:

należy wydrukować wniosek ze strony internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców:

>> Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Formulare und Anträge

- po wypełnieniu formularza należy wysłać go wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu na poniższy adres:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Außenstelle Frankfurt-Flughafen
Cargo City Süd
Geb. 587 C
60549 Frankfurt/Main

- Jeśli Urząd Federalny zdecyduje, że dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w kursie integracyjnym, to otrzyma ona zaświadczenie o dopuszczeniu  do uczestnictwa w kursie integracyjnym, ktore zostanie wysłane w okresie 4-6 tygodni na Państwa adres krespondecyjny.

Co po uzyskaniu zaświadczenia upoważniąjace do uczestnictwa w kursie integracyjnym?

Posiadacze zaświadczenia o dopouszczeniu do kursu przystępują do bezpłatnego testu kwalifikacyjnego , w ramach którego ustala się, który kurs, bądz etap kursu najlepiej odpowiada umiejętnościom językowym danej osoby. Jezeli są wolne miejsca na danym kursie, kandydat zostaje wpisany na listę uczestników.

______________________________________________________________________________

Интеграционные курсы

Что такое интеграционный курс?

•     Интеграционные курсы — это курсы немецкого языка. Объём общего интеграционного курса составляет 660 ученических часов: 600 ученических часов из которых отводится на языковой курс и 60 ученических часов — на ориентировочный курс.

•     Языковой курс разделён на 6 модулей в соответствии с уровнем компетенции/знаний (А1-В1). По завершению  языкового курса проводится заключительный экзамен (тест) (DTZ A2-B1: тест по немецкому языку для иммигрантов A2-B1). Целевой уровень владения немецким языком является уровень  В1.

•     Ориентировочный курс предусматривает изучение немецкой правовой системы, культуры и истории Германии. Заканчивается ориентировочный курс тестом.

•     Мы предлагаем специальные интеграционные курсы для родителей, а так же для лиц, нуждающихся в обучении грамоте. Продолжительность курсов составляет 960 ученических часов: 900  ученических часов длится языковой курс и 60 ученических часов - ориентировочный курс.

Кто может принимать участие в интеграционном курсе?

•     Лица, имеющие допуск на участие в интеграционном курсе (Berechtigungsschein), финансируются Федеральным ведомством по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

•     Лица, интересующиеся изучением немецкого языка, также могут принимать участие в  интеграционных курсах при условии оплаты за курс и наличии свободных мест.

Какие преимущества имеет допуск на участие в интеграционном курсе (Berechtigungsschein)?

•     Оплата за участие в  интеграционном курсе составляет 1,55€ за ученический час. В особых затруднительных случаях существует возможность освобождения от расходов со стороны Федерального ведомства.

•     Участие в заключительном экзамене «тест по немецкому языку для иммигрантов A2-B1 (DTZ A2-B1)» беплатно.

•     После успешного завершения интеграционного курса в течении двух лет (после выдачи допуска на участие в интеграционном курсе  (Berechtigungsschein)) по заявлению Федеральное ведомство возвратит Вам 50% взносов уплаченных за  интеграционные курсы.

•     Успешное завершения интеграционного курса даёт право досрочного получения гражданства Германии.

Где я могу получить допуск на участие в интеграционном курсе (Berechtigungsschein)?

•     Иммигранты; лица, получающие пособие по безработице (ALG II) и поздние переселенцы получают допуск на участие в интеграционном курсе (Berechtigungsschein) в ведомстве по делам иностранцев (Ausländerbehörde), в центрах по трудоустройству (Job-Center) или в Федеральном административном ведомстве (Bundesverwaltungsamt– BVA). Как правило посещение  интеграционного курса этими лицами обязательно.

•     Следующие лица могут самостоятельно обратиться с заявлением на право участия в  интеграционном курсе:

>  граждане стран ЕС — Европейского союза;

>  мигранты, которые иммигрировали в Германию до 01.01.2005;

>соискатели политического убежища, имеющие документ о прибывании из стран происхождения Иран, Ирак, Сирия и Эритреа;

>соискатели политического убежища, имеющие документ о прибывании согласно § 60 раздел 2 положение 3 закона  о прибывании (Duldung), а также лица со статусом признанные беженцы  (синий паспорт);

> немцы иностранного происхождения с недостаточными знаниями немецкого языка.

Как я могу подать заявление на получение допуска на участие в  интеграционном курсе (Berechtigungsschein)?

•     Мы рады оказать Вам помощь при заполнении формуляров и передачи их по месту назначения в отделе немецкого языка как иностранного.

•     Вы можете значительно ускорить процесс и избежать время ожидания у нас, если Вы самостоятельно заполните и отправите заявление в Федеральное ведомство.

•     Распечатайте заявление на сайте  Федерального ведомства:

Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF): формуляры и приложения.

•     Заполните формуляр и отправьте его, приложив копию Вашего паспорта по адресу:

          Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
          Außenstelle Frankfurt-Flughafen
          Cargo City Süd
          Geb. 587 C
          60549 Frankfurt/Main

•     Через 4-6 недель на Ваш почтовый адрес будет в случае утверждения Федеральным ведомством отправлен допуск на участие в интеграционном курсе (Berechtigungsschein) и соответстующий информационный лист.

Если я получил/а допуск на участие в интеграционном курсе (Berechtigungsschein)?

При предъявлении допуска на участие в интеграционном курсе (Berechtigungsschein) Вы можете расчитывать на бесплатые консультации.   Мы поможем подобрать для Вас подходящий курс в соответствии  с уровнем Ваших знаний. Вы имеете право записаться на свободные места курса.

__________________________________________________________________________________

 

دورات الاندماج

ماذا تعني دورة الاندماج ؟

 

تتكون دورة الاندماج العامة من دورة لغة ٦٠٠ ساعة دراسية ودورة توجيهية عن ألمانيا مدتها ٦٠ ساعة دراسية.

تتكون دورة اللغة من ٦ وحدات منقسمة حسب المستوى اللغوي من أ1 الى ب1وتنتهي هذه الدورة اللغوية بالإختبار النهائي: "إختبار اللغة الألمانية" أما المستوى المطلوب فهو ال"ب1 ".

 

تقدم لكم الدورة التوجيهية عن ألمانية معلومات عن الحياة في ألمانيا وتزودكم بالمعرفة حول النظام القانوني والثقافة والتاريخ الحديث لالمانيا وتنتهي كذلك هذه الدورة التوجيهية بإختبار.

 

أيضاً هناك دورات إندماج خاصة، على سبيل المثال دورات خاصة بالوالدين أيضاً دورات خاصة بالمشاركين الذين لا يتقنون الكتابة والقراءة ٩٠٠ ساعة للدورة اللغوية و٦٠ ساعة للدورة التوجيهية.

 

من يمكنه المشاركة في دورة الاندماج ؟

 

الأشخاص الذين لديهم وثيقة ترخيص من طرف المكتب الإتحادي للهجرة و اللاجىْين أو

 

الأشخاص الذين يدفعون نفقات الدورات بصفتهم ذاتي الدفع في حالة توفر الأماكن في الدورات.

 

مزايا وايجابيات وثيقة الترخيص:

 

مبلغ الاشتراك لكل وحدة تعليمية يعادل ١٢٠ اورو. في حالات خاصة مثل عدم تمكن الشخص من دفع مبلغ الاشتراك يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجىْين باعفاىْه.

 

الامتحان النهاىْي "إختبار اللغة الألمانية" المعروف باسم "دي تي تسات" يكون مجانا.

 

في حالة الانتهاء بنجاح من دورة الاندماج في غضون سنتين بعد صدور الأهلية يمكن للشخص أن يسترجع النفاقات المدفوعة للدورة بنسبة ٥٠٪

 

المشاركة الناجحة في الدورة الاندماجية ستؤهلك إلى التجنس (بالجنسية الألمانية) في فترة زمنية أقصر.

 

أين يمكنني الحصول على وثيقة الترخيص؟

 

المهاجرون الجدد المستفيدون من اعانات البطالة والنازحين الألمان من دول شرق أوروبا يحصلون على وثيقة الترخيص من مصلحة الأجانب أو من مكتب الشغل أو من طرف المكتب الاتحادي للادارة. ولكن بصفة عامة يتوجب على الأشخاص المذكورون أعلاه المشاركة في دورات الادماج اللغوية.

 

الأشخاص التالية يمكنهم طلب وثيقة الترخيص بانفسهم:

 

مواطنو دول الاتحاد الأوروبي.

 

المهاجرون الذين هاجروا إلى ألمانيا قبل 1.1.2015

 

طالبو اللجوء من إيران و  العراق وسوريا وإرتريا.

 

طلبوا اللجوء الحاصلون على الاقامة الموقتة وكذلك اللاجىْين المعترف بهم بجواز سفر أزرق.

 

الألمان الأجانب الذين ليس لديهم معرفة كافية باللغة الألمانية.

 

كيف أقدم طلب الحصول على وثيقة الترخيص لدى المكتب الإتحادي للهجرة واللاجىْين؟

 

عن طيب خاطر نساعدكم في قسم اللغة الألمانية كلغة أجنبية عند ملء الاستمارة وارسالها إلى الجهات المعنية.

 

لتجنب الانتظار الطويل عندنا يمكنكم إجراء نفس العملية لوحدكم وارسال الطلب على مصلحة اللجوء  والمهاجرين:

 

>> Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Formulare und Anträge

 

عبيْ الاستمارة وأرسلها مع نسخة من جواز سفرك أو مع نسخة بطاقة هويتك إلى:

 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Außenstelle Frankfurt-Flughafen
Cargo City Süd
Geb. 587 C
60549 Frankfurt/Main

 

بعد ٤ أو ٦ اسابيع يرسل لكم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجىْين في حالة القبول وثيقة الترخيص لعنوانك البريدي.

 

في حالة تلقي وثيقة الترخيص... ماذا بعد؟

 

إذا كان لديك وثيقة الترخيص يصنف مستواك اللغوي و تقدم لك النصائح  مجانا كما يمكنكم طبعا التسجيل في الدورات اللغوية في حالة وجود أماكن شاغرة.

Kontakt

Kreisvolkshochschule Groß-Gerau
Hauptstraße 1
Schloss Dornberg
64521 Groß-Gerau

Telefon: 06152 1870-0
Fax: 06152 1870-190
E-Mail: info[at]kvhsgg.de

 

Bildungszentrum Wasserweg
(Sprachenzentrum)
Wasserweg 2
64521 Groß-Gerau

Telefon: 06152 1870-400
Fax: 06152 1870-410
E-Mail: sprachenzentrum[at]kvhsgg.de

Öffnungszeiten

Unser Servicebüro im Schloss Dornberg und das Servicebüro Sprachenzentrum im Wasserweg 2 ist zu folgenden Zeiten telefonisch für Ihre Anliegen erreichbar:

Montag, Donnerstag, Freitag:
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstags: Geschlossen
Mittwochs: 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Persönlich sind wir nur nach Terminabsprache für Sie da.
Wir danken für Ihr Verständnis.

 

 

VHS
Grundbildung
Zertifiziert nach LQW
Zertifiziert nach AZAV, AZ 467 340
Weiterbildung Hessen e.V.
Netzwerk gegen Rechtsextremismus und Rassismus